A Túrabotos Természetjáró Klub alapszabálya

I.
Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub
2.Rövidítése: TTK
3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39.
4.Működési területe: Magyarország
Az egyesület, illetve tagjai kőtelezettséget vállalnak arra, hogy a Magyar Alkotmányát tiszteletben tartják, működésüket a jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően fejtik ki.
II.
Az egyesület célja és feladatai
9.Az egyesület célja:
a.) a természetjáró tevékenység feltételeinek szervezett keretek között való biztosítása, természetjáró programok szervezése,
b.) az ifjúsági és diák korosztályok számára a túrázás megismertetése és megszerettetése,
c,) felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést és népszerűsítse a természetjárást,
d.) ösztönözze a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres, sportjellegű fizikai terheléssel eddzék testüket, és az egészséges életmódot követve éljenek,
e.) nevelje a természetjárókat természeti és épített környezetünk öntevékeny megismerésére és megvédésére,
f.) kapcsolattartás általános iskolákkal a természetjárás népszerűsítésére,
g.) Sopron környéki kiránduló helyek (kilátók, szalonnasütők, stb.) környékének szeméttől való megtisztítása, ott található eszközök (padok, asztalok, stb.) felújítása és karbantartása, az illetékes hatóságokkal egyeztetve,
h.) rendezvények, túrák szervezése.
10. Az egyesület feladatai:
a.) gondoskodik a tagok tagsági jogviszonyának érvényesítéséről és igazolásáról
b.) a természetben való helyes viselkedési kultúrára nevelni tagjait és a fiatalságot
c.) állást foglal és döntéseket hoz az egyesület tagjait érintő szervezeti kérdésekben
d.) célkitűzéseinek eredményes megvalósításának érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat
III.
Az egyesület tagsága
11. Tagsági viszony keletkezése:
1./ Az egyesület tagjának való jelentkezés önkéntes, tag lehet minden olyan magyar és nem magyar természetes, illetve jogi személy, aki:
a.) elfogadja az egyesület alapszabályát,
b.) egyetért az egyesület célkitűzéseivel,
c.) vállalja a tagsággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
2./Az egyesület tagjai lehetnek:
a.) rendes tagok,(ide tartoznak az alapító tagok)
b.) pártoló tagok,
c.) tiszteletbeli tagok.
3./Az egyesület rendes tagja az a természetes személy lehet, aki az éves tagdíj befizetésén túl, az egyesület rendezvényein aktívan részt vesz.
4./Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, aki az egyesület célkitűzéseinek elérését tevékenységével vagy anyagi hozzájárulásával támogatja.
5./Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes vagy jogi személy lehet, aki az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével jelentős mértékben hozzájárul az egyesület célkitűzéseinek megvalósulásához, és akit ezért az elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánít.
6./A tagok felvétele – tiszteletbeli taggá nyilvánítás kivételével – írásbeli belépési nyilatkozat alapján történik, és a tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz.
7./A tagsági viszony a tagfelvétel elhatározását követően, a kérelem beérkezésének napjára visszaható hatállyal jön létre.
12. Tagok jogai és kötelezettségei:
1./Az egyesület rendes tagjainak jogai:
a.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b.) a részére biztosított mértékben használhatja az egyesület létesítményeit, eszközeit és felszereléseit,
c.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző szolgáltatásait,
d.) előzetes felhatalmazás alapján az egyesületet képviselve részt vehet a túramozgalmakban illetve más szervezett túráin, versenyein, rendezvényein,
e.) részt vehet az egyesület közgyűlésének munkájában, szavazati, választási joggal rendelkezik,
f.) az érvényes jogszabályok figyelembe vételével választható, elnökségi ill. Felügyelő Bizottsági tagságra,
g.) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet és a természetjárást érintő kérdésekben,
h.) kezdeményezheti az egyesület közgyűlésének meghatározott céllal történő összehívását
i.) panasszal élhet, vizsgálatot indítványozhat a Felügyelő Bizottságnál
2./Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:
a.) az egyesületi szabályzatok és határozatok betartása,
b.) a közgyűlés által megállapított tagdíj megfizetése,
c.) az egyesület céljai megvalósulásának elősegítése,
d.) sportszerű magatartás, a környezet- és természetvédelmi előírások betartása,
e.) az általa vállalt természetjáró feladatok, kötelezettségek legjobb tudása szerinti teljesítése,
f.) az egyesület anyagi és erkölcsi értékeinek megóvása, gyarapítása
3./Az egyesület pártoló tagjainak jogai:
a.) részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület létesítményeit,
b.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző szolgáltatásait,
c.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,
d.) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet és a természetjárást érintő kérdésekben,
4./Az egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei
a.) az egyesületi szabályzatok és határozatok betartása,
b.) a vállalt hozzájárulást teljesíteni,(a pártoló tag rendes tagdíjat nem fizet, hozzájárulása mértékét és módját felvételkor az egyesülettel kötött megállapodás tartalmazza)
5./Az egyesület tiszteletbeli tagjainak jogai:
a.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző szolgáltatásait
b.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén
c.) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet és a természetjárást érintő kérdésekben,
6./Az egyesület tiszteletbeli tagjainak kötelezettségei:
a.) az egyesületi szabályzatok és határozatok betartása,
b.) az egyesület célkitűzéseinek támogatása,
13. A tagsági viszony megszűnése:
1./A tagsági viszony megszűnik
a.) kilépéssel,
b.) kizárással,
c.) a tag halálával,
d.) az egyesület megszűnésével
2./A tag az egyesületből az elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.
3./ Annak a rendes tagnak aki a következő év január 31.napjáig felszólítás és a nem fizetés következményeire való figyelmeztetés ellenére nem fizeti meg a részére megállapított éves tagdíjat, tagsági jogviszonya törléssel megszüntethető.
4./Az elnökség fegyelmi eljárást követően kizárhatja az egyesületből azt a tagot, aki a tagsági viszonyból eredően kötelezettségeit súlyosan megsérti, és akinek az egyesületben való maradása az egyesület céljainak elérését veszélyezteti.
IV.
Az egyesület szervezeti és működési elve
14. Az egyesület tevékenysége:
1./ Az egyesület tevékenységét tagjai és saját szervei útján, valamint állami és társadalmi szervezetek segítségével fejti ki.
2./Az egyesület gazdasági tevékenységet csak másodlagosan, céljai elérése végett folytathat.
3./Az egyesület politikai tevékenységet nem folytathat, semmilyen politikai pártot nem támogat, és támogatást sem fogad el politikai pártoktól.
15. Az egyesület működése a demokratikus vezetés és irányítás elveire épül. Az egyesület szerveinek munkájában a többségi elv érvényesül, de a kisebbségi véleményt ismertetni kell.
16. Az egyesület határozatait egyszerű többséggel hozza meg, ha azonban az alapszabály vagy jogszabály minősített többséget ír elő, a határozatokhoz a jelenlévő tagok 2/3-ának szavazata szükséges.
17. Az egyesület szervei és tisztviselő:
1./Az egyesület szervei:
a.) közgyűlés,
b.) elnökség
2./Az egyesület tisztviselői
a.) elnök,
b.) titkár,
c.) három elnökségi tag.
V.
Az egyesület szervezete
18. A közgyűlés:
1./ Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.
2./ A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek, míg a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt.
3./ A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörében tartozik:
a.) az egyesület megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,
b.) az alapszabály megállapítása és módosítása,
c.) az egyesület tisztviselőinek megválasztása, (az egyesület tisztviselőinek mandátuma
3 évre szól)
d.) a Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának a következő tisztújító közgyűléséig történő megválasztása,
e.) az egyesületi tagdíj mértékének megállapítása,
f.)az egyesület évi költségvetésének meghatározása,
g.) az egyesület Fegyelmi szabályzatának és Pénzügyi szabályzatának elfogadása,
h.) az egyesület elnökének felhatalmazása egyesületi ingatlantulajdon vételére, eladására,
i.)a testületek, bizottságok beszámolóinak megtárgyalása, elfogadása,
j.)az egyesület feloszlása esetén döntés az egyesület vagyonának felhasználásáról,
k.) döntés minden olyan kérdésben, illetve ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal.
4./ A közgyűlést legalább évente egyszer március 31-ig össze kell hívni (rendes közgyűlés)
A közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik akként, hogy a közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívókat a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal megküldi a tagok részére.
5./ Az elnökség rendkívüli közgyűlést indokolt esetben bármikor összehívhat. Az elnökség rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza.
6./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes tagok több mint fele, de minimum 50%+1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 15 napon belüli időpontra ismét össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlési meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell arra, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
7./ A közgyűlésen új napirendi pontot tárgyalni akkor lehet, ha a közgyűlésen valamennyi tag megjelent és az új napirendi pont tárgyalását senki sem ellenzi.
8./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. De az egyesület tisztviselőinek megválasztása titkos szavazással történik.
9./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és két jegyzőkönyv-hitelesítőjének alá kell írni. A jegyzőkönyv-hitelesítők a közgyűlés zárása után hitelesítik a jelenléti ívet. A közgyűlés határozatairól a rendes tagokat és más érintetteket az egyesület elnöke köteles tájékoztatni.
19. Az elnökség:
1./Az egyesület operatív ügyintéző szerve az elnökség. Két tisztújító közgyűlés közötti időszakban az egyesület tevékenységét – a közgyűlés határozataival összhangban – az elnökség irányítja.
2./Az elnökség a közgyűlés által három évre választott öt tisztviselőből álló testületi szerv. Az elnökség tagjai:
a.) elnök,
b.) titkár,
c.) három elnökségi tag.
3./ Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség által meghívott személyek.
4./ Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazattal hozza. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább három elnökségi tag jelen van.
6./Az elnökséget az elnök hívja össze. A megtárgyalandó kérdésről az ülést megelőző legalább 8 nappal tájékoztatni kell az elnökség tagjait.
7./Az elnökség döntésre jogosult minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség döntései kötelező érvényűek az egyesület tagsága számára.
8./Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a.) a közgyűlés munkájának előkészítése, összehívása, határozatainak végrehajtása és végrehajtatása,
b.) az egyesületi tagok felvétele, törlése, nyilvántartása,
c.) a tagdíjfizetés végrehajtatása, nyilvántartása, - a tagdíj megfizetése után – igazolvány kiállítása, érvényesítése,
d.)elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlása a tagok felett,
e.)jutalmak, címek, kitüntetések adományozása, illetve az illetékes szervekhez való felterjesztése,
f.) ideiglenes vagy állandó feladatok ellátására munkabizottságok létrehozása,
g,) gazdálkodás a megállapított költségvetés keretein belül,
9./Az elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlés felé. Az elnökség éves munkájáról beszámolót készít, és azt jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszti.
20. Az egyesület tisztviselői:
1./ Az egyesület tisztviselői a közgyűlés által három évre választott személyek, akik ellátják a jelen alapszabályba meghatározott feladatkört.
2./ Az egyesület tisztviselői:
a.) elnök,
b.) titkár,
c.) három elnökségi tag.
3./ Az egyesület tisztviselője az egyesületben tagsággal rendelkező természetes személy lehet.
4./ Az egyesület tisztviselői tevékenységüket – a közgyűlés eltérő döntésének hiányában – tevékenységüket díjazás ellenében látják el.
5./ A tisztviselő megválasztása a közgyűlésen jelölés alapján, legalább 2/3-os többséggel, titkos szavazással történik.
6./ Több jelölt indulása esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem szerezte meg a megválasztáshoz szükséges szavazatokat, úgy újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott személy vesz részt. Az újabb választási fordulóban a több szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak.
7./ A tisztviselők megbízása megszűnik:
a.) a megbízás időtartamának lejártával,
b.) lemondással,
c.) a tőrvényben meghatározott kizáró okok bekövetkeztével,
d.) elhalálozással.
8./ Az elnök:
a.) az elnök az egyesület legfőbb tisztviselője,
b.) összehívja és levezeti az elnökség üléseit,
c.) képviseli az egyesületet harmadik személy, bíróság, és más hatóság előtt
d.) aláírási jogkört gyakorol,
e.) felügyeli az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működését
f.) ellenőrzi az elnökség és a közgyűlés határozatainak végrehajtását,
g.) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jelen alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a feladatkörében utal.
9./ A titkár:
a.) irányítja az egyesület adminisztratív tevékenységét,
b.) a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően, folyamatosan intézi az egyesület ügyeit,
c.)kidolgozza az egyesület nyilvántartási rendszerét,
d.) vezeti a határozatok jegyzékét,
e.) ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat.
10./ Az elnökségi tagok:
a.) az elnökségi tagok az elnökség szavazati jogú tagja,
b.) ellátják az elnökség által rábízott feladatokat.
21. A felügyelő bizottság:
1./A felügyelő bizottság a közgyűlés által három évre megválasztott személyekből álló testület ami ellátja a jelen alapszabályban meghatározott feladatkört.
2./ A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre:
a.) az egyesület és az elnökség munkájának figyelemmel kísérése,
b.) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének ellenőrzése
c.)a közgyűlési ill. elnökségi határozatok, egyesületi tanácsi javaslatok betartásának ellenőrzése,
e.) az egyesület szabályszerű gazdálkodásának ellenőrzése
f.) a hozzá érkezett panaszok kivizsgálása, kivizsgáltatása
g.) elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség tagjai felett
h.) szükség esetén a közgyűlés összehívásának kezdeményezése, az Alapszabályban meghatározott esetben a közgyűlés összehívása.
3./ A felügyelő bizottság három főből áll, melyek a következők:
a.) felügyelő bizottsági elnök
b.) két felügyelőbizottsági tag
4./ A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek az elnökség tagjai.
5./ A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, szükség szerint, de évente legalább egyszer, az éves pénzügyi beszámoló elfogadása előtt illetve akkor, ha a másik két Felügyelő Bizottsági tag azt egybehangzóan kéri.
6./ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
7./ A bizottság határozatairól a rendes tagokat és más érintetteket a Felügyelő Bizottság elnöke köteles tájékoztatni.
VI.
Az egyesület gazdálkodása
22. Az egyesület bevételeit a tagdíjak, szponzori támogatások, felajánlások, hozzájárulások, rendezvények megtartásából, reklámtevékenységből, gazdálkodási-vállalkozási tevékenységből szármázó, valamint egyéb bevételek képzik. Az egyesület gazdálkodási tevékenységet csak másodlagosan, céljai elérése érdekében folytat.
23. Az egyesület gazdálkodása az elnökség által beterjesztett és a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján történik.
24. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, A tagok – a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek.
25. A gazdálkodás rendjének részletes szabályait a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály keretei kőzött, az egyesület gazdálkodási szabályzata tartalmazza.
VII.
Az egyesület megszűnése
26. Az egyesület megszűnik:
a.) a közgyűlés kimondja feloszlását vagy más egyesületbe való beolvadását,
b.) a bíróság feloszlatja, illetve megállapítja megszűnését.
Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés dönt. Amennyiben a közgyűlés eltérően nem dönt, az egyesület vagyonát sportcélokra kell fordítani.
VIII.
Záró rendelkezések
28. Jelen alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Társadalmi szervek gazdálkodási tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
29. Az alapszabályt az Egyesület 2011 július 20. napján megtartott közgyűlésen megvitatta, és egyhangúlag elfogadta.

Sopron. 2011.július.20.
Péntek Károly
az egyesület elnöke